Top kwaliteit graszoden 100% Hollands product

Graszoden van Graco: topkwaliteit!

Graco graszoden heeft meer dan 30 jaar ervaring in het produceren van graszoden en grasmatten. Wij hebben een groot perceel grond waarop wij alleen de hoogste kwaliteit gras kweken. Nu kan ook jij profiteren van onze ervaring en top kwaliteit grasmatten online bestellen!

Prijs voor uw graszoden bekijken

Bereken snel en gemakkelijk wat topkwaliteit grasmatten voor jouw gazon kosten, en bestel meteen online!

Algemene voorwaarden

 

Download hier onze Algemene voorwaarden. Of deze hieronder.

 

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van

DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN KWEKERS VAN GRASZODEN

 

  1. Toepasselijkheid

 

De onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door onze leden gedane aanbiedingen en door onze leden gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen kunnen uitsluitend na schriftelijke akkoordbevinding door onze leden worden aanvaard.

Onze leden zijn gehouden, op verzoek, op hun kosten een exemplaar van deze voorwaarden aan hun afnemers toe te zenden.

  1. Aanbiedingen

 

Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

Zolang de opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, behouden de leden zich het recht voor hun werkzaamheden c.q. de levering op te schorten.

Opdrachten en orders zijn voor de leden eerst bindend, wanneer deze schriftelijk door de leden zijn aanvaard en bevestigd.

III. Prijzen

 

Prijzen gelden af kwekerij, of franco afnemer, en zijn exclusief BTW.

De leden behouden zich het recht voor om bij kostenwijziging tussen tijdsip van aanbieding en dat van levering, de prijzen aan te passen.

Natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn, indien de prijs binnen drie maanden na de aanbieding wordt gewijzigd, gerechtigd de tussen hen en onze leden bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan onze leden.

Na de aanbieding door de overheid ingevoerde heffingen op de graszoden worden door de leden in de prijzen doorberekend.

  1. Levering

 

Levering geschiedt af kwekerij of op nader door de leden aan te wijzen plaats.

De door de leden opgegeven levertijd is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. Vertraging in de levering, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de afnemer een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De leden worden geacht geleverd te hebben vanaf het moment dat de bestelde graszoden ter aflevering gereed staan en daarvan aan de afnemer kennis is gegeven.

Vanaf dat moment zijn alle risico’s voor rekening van de afnemer.

Indien afnemer een persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of  bedrijf en de graszoden door ons, of een door ons aangewezen vervoerder, worden bezorgd bij afnemer, dan zijn de graszoden pas voor risico van de afnemer vanaf het tijdstip van aflevering.

Blijft de afnemer in gebreke de goederen af te nemen, dan zijn de leden gerechtigd de goederen alsnog te verzenden, dan wel te doen verzenden op kosten van de opdrachtgever. Onverminderd het recht van de leden de overeenkomst voor het overige geheel, dan wel gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en schadevergoeding terzake te vorderen

V Overmacht

 

In gevallen van overmacht aan de zijde van onze leden hebben onze leden het recht de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd het recht van onze leden om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Onze leden zijn gehouden een beroep op overmacht schriftelijk mede te delen aan hun afnemer onder de vermelding dat zij hun leveringsplicht geheel of gedeeltelijk verbreken, dan wel opschorten gedurende een bepaalde periode.

Afnemer is gerechtigd, wanneer de levering door onze leden met een beroep op overmacht gedurende 4 weken of langer wordt opgeschort, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaan mislukking van de graszodenteelt, zodanig dat geen of in onvoldoende mate graszoden, althans graszoden van de overeengekomen kwaliteit geleverd kunnen worden, en voorts iedere omstandigheid welke buiten de macht van onze leden ligt en welke kan leiden tot vertraging in de uitvoering van een overeenkomst, dan wel de uitvoering van een overeenkomst aan kan tasten, zoals een onvoorziene verandering in de weersomstandigheden, een wijziging van de Europese, Nederlandse, provinciale of gemeentelijke regelgeving, welke direct of indirect invloed heeft op de teelt van graszoden, alsmede ziektes, schimmels, parasieten en enz. die niet met de in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen kunnen worden bestreden.

  1. Verzending

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen onze leden het transport en de verpakking van de goederen verzorgen.

De afnemer is gehouden een zodanige losplaats aan te wijzen dat die dooreen vrachtwagencombinatie op eigen kracht te bereiken en te verlaten is. Het oordeel van de chauffeur betreffende de losplaats is voor beide partijen bindend.

Afnemer is gehouden de meerkosten welke ontstaan wanneer op zijn verzoek op meer dan een plaats moet worden gelost te betalen.

VII. Verpakking en emballage

 

Afnemer is gehouden emballagekosten te betalen. De emballagekosten zijn gelijk aan de waarde van de pallets, waarop de graszoden worden aangevoerd.

Onze leden zijn gehouden geen emballagekosten te facturen, dan wel reeds gefactureerde emballagekosten te crediteren, indien afnemer de pallets onbeschadigd heeft geretourneerd aan onze leden, dan wel aan de door hen ingeschakelde vervoerder.

VIII. Hergroei

 

Onze leden zijn niet aansprakelijk voor het uitblijven van hergroei van de door hen geleverde graszoden.

Hergroei, in de zin van het voorgaande lid, betekent: het wortelen van de geleverde graszoden op de door afnemer gewenste plaats.

Indien de afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, sluiten wij iedere aansprakelijkheid voor hergroei uit, tenzij de afnemer aantoont dat het uitblijven van hergroei is veroorzaakt door enig gebrek dat aan de door ons geleverde graszoden kleeft of kleefde.

  1. Reclames

 

Reclames dienen binnen 24 uur na ontvangst van de graszoden, met een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht, telegrafisch aan onze leden te worden medegedeeld.

Afnemer is gehouden de betreffende graszoden met zodanige zorg te behandelen dat de kwaliteit van de graszoden niet verandert ten opzichte van de kwaliteit, welke deze graszoden bezaten ten tijde van de levering.

Niet inachtneming van de voorgaande bepaling leidt tot verval van iedere aanspraak jegens onze leden terzake geconstateerde gebreken.

Reclame ontslaat de afnemer niet van de verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag.

Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de afnemer een natuurlijke persoon is, die niet handelt inde uitoefening van een beroep of bedrijf.

De reclamant zal des verzocht de betreffende partij graszoden aan onze leden terugzenden.

Met uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid zullen onze leden voor gebrekkige graszoden nieuwe graszoden leveren, dan wel de reeds betaalde koopprijs restitueren, onze leden zijn echter nimmer tot meer verplicht dan levering van een nieuwe partij graszoden dn wel restitutie van de reeds betaalde koopprijs.

Voor schade, veroorzaakt door een gebrek in de graszoden, zijn onze leden niet aansprakelijk. Met name zijn onze leden niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of schade, welke aan personen of goederen ontstaat door of in verband met de door onze leden geleverde goederen en diensten.

De afnemer vrijwaart onze leden voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de geleverde goederen en diensten.

De voorgaande drie bepalingen zijn niet van toepassing, indien de afnemer een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  1. Betaling

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum legitimeert afnemer tot het verminderen van het gefactureerde bedrag met de op de factuur vermelde kredietbeperkingskorting.

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige andere dan de in het voorgaande lid vermelde korting of compensatie ten kantore van onze leden, dan wel op een door onze leden aan te wijzen bank- of girorekening.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, zal vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per maand berekend worden over het factuurbedrag en wordt de afnemer geacht zonder enige sommatie en ingebrekestelling in verzuim te zijn.

Onze leden hebben alsdan recht op vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het te vorderen factuurbedrag, onverminderd alle verdere door onze leden uit te oefenen rechten, zoals het recht tot ontbinding van de overeenkomst met vergoeding van geleden schade.

Geen betaling kan door de afnemer worden opgeschort, ook niet indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben.

Het derde en zevende lid van dit artikel zijn niet van toepassing indien de afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  1. Ontbinding en opschorting

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen wordt de afnemer, indien bij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben onze leden het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van onze leden zonder dat onze leden tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn, doch onverminderd de aan onze leden verder toekomende rechten.

In de gevallen als voormeld is het door afnemer aan onze leden verschuldigde ter stond opeisbaar, en zijn onze leden gerechtigd onmiddellijke voldoening te vorderen, alsmede voldoening van schade, kosten en interessen, veroorzaakt door en verband houdende met de wanprestatie van de afnemer en de ontbinding van de overeenkomst, met een minimum van 15% van het overeengekomen bedrag.

Indien onze leden verlangen dat het geleverde wordt gerestitueerd, dient op het eerste verzoek van onze leden het geleverde ter stond in goede staat te worden afgeleverd op een adres, dat door onze leden in een te dier zake te verstrekken mededeling zal worden opgegeven. De daarmede verbonden kosten zullen voor rekening van afnemer zijn.

Bij gerede twijfel omtrent de solventie van afnemer zijn onze leden gerechtigd de verdere  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid te vorderen.

Bij gerede twijfel omtrent de solventie van een afnemer die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn onze leden uitsluitend gerechtigd tot het vorderen van een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen prijs.

XII. Eigendomsoverdracht

 

De door onze leden geleverde graszoden blijven eigendom van onze leden totdat al datgene is voldaan wat de afnemer krachtens overeenkomst en algemene leveringsvoorwaarden aan onze leden verschuldigd is.

Wanneer de afnemer de door onze leden geleverde graszoden doorlevert aan een derde dient hij ten behoeve van onze leden een eigendomsvoorbehoud te maken.

De afnemer dient te alen tijde des verzocht informatie te verschaffen omtrent graszoden welke eigendom zijn van onze leden en inspectie van de graszoden toe te laten.

De afnemer dient te registreren aan wie graszoden zijn doorgegeven en op welke wijze hij aan onze leden de eigendom heeft voorbehouden.

De afnemer is verplicht aan de derde dezelfde verplichtingen op te leggen als die weke voor hem uit artikel XII voortvloeien.

De verplichting voor de afnemer en diens rechtsverkrijgers uit het vijfde lid van dit artikel vervalt zodra de afnemer al zijn verplichtingen jegens onze leden heeft voldaan.

XIII. Forum- en rechtskeuze

 

Op alle door onze leden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen tussen onze leden en de afnemer, daaronder begrepen incasso van vorderingen, zullen worden voorgelegd aan het Gerecht te Amsterdam, tenzij door onze leden een andere bevoegde rechter wordt aangewezen.

Onze leden zijn gehouden een beroep op de voorgaande bepaling schriftelijk aan afnemer mede te delen.

Natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kunnen, gedurende 4 weken na de in het voorgaande lid bedoelde mededeling, aan onze leden mededelen dat het geschil gebracht dient te worden voor de Rechter van hun woonplaats.

Op onze aanbiedingen en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen onder nummer: 0079/1991.

Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.